Regulamin konkursu " Twój nowy rower. Gdzie nim pojedziesz?"
 1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP. z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
 2. Fundatorem nagrody jest: NEGRA SPORT - ul. Sobieskiego 44A,  32-400 Myślenice NIP: 679-017-65-11
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 21/06/2019 do 17/07/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 20/07/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy, Internet Radiowy, Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny lub posiadanie umowy na jedną z wyżej wymienionych usług i polecenie usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez INET Centrum swojemu znajomemu, który został naszym Nowym Abonentem w  terminie od 01/06/2019 do 17/07/2019.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
 8. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody(za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi)Rower marki KROSS. Liczba nagród: 1.Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
 9. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 10. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 11. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
 12. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31/07/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 14. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
 15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
 17. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 18. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 20. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Promocja "Podaj dalej"Zaproś znajomych do INET Centrum

Skorzystaj z Promocji "Podaj dalej".
Poleć nasze usługi znajomym i odbierz do 2 miesięcy internetu po 1zł.

Pobierz Regulamin promocji "Podaj dalej"

...


KONKURS "Letnia Metamorfoza"


Regulamin Konkursu “Letnia Metamorfoza”


 1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
 2. Fundatorem nagrody jest: Salon Kosmetyczno – Fryzjerski KAMIR Katarzyna Panuś, 32-400 Myślenice, ul. Rzemieślnicza 32, NIP: 6811901941
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 31/05/2019 do14/06/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 15/06/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy,Internet Radiowy,Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny. W terminie od 31/05/2019 do 14/06/2019. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
 6. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody (za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi) Voucher na zabieg pielęgnacyjny na twarz marki Peel Mission, Voucher na depilację laserową pach, ważny do 15/06/2019  od 29/11/2019. Liczba nagród: 2. Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
 7. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 9. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
 10. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 21/06/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 12. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
 13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
 15. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 18. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Sprawdź czy jesteś w zasięgu !


BOK - tel.: 12 312 70 00 


 Dbaj o swój sprzęt! Pamiętajmy o urządzeniach znajdujących się na naszych poddaszach - przy wysokich temperaturach bardzo łatwo i szybko możemy "usmażyć" swój router, a wierzcie - podawany na ciepło nie będzie spełniał Waszych oczekiwań.
Nie zapomnijcie też o odłączeniu swoich urządzeń sieciowych podczas burzy - nie warto sprawdzać jakie napięcie są w stanie wytrzymać. Zapewnijmy im bezawaryjne warunki pracy.


Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 12 312 70 00.

InetCentrum - Twój dostawca Telewizji Internetu i Telefonu.  Rozmieszczenie punktów dostępowych i kart sieciowych

Istnieje wiele czynników, które zwykle utrudniają rozchodzenie się fal radiowych w powietrzu. Dzięki zamieszczonym informacjom można poprawić działanie Wi-Fi, nie ponosząc żadnych kosztów.

Podstawowe zasady

Instalując router bezprzewodowy albo punkt dostępowy w domu, zwykle masz niewielkie pole manewru w zakresie jego lokalizacji. Musisz jednak pamiętać, że urządzenie to wykorzystuje fale radiowe, które dobrze się rozchodzą w powietrzu, za to bardzo słabo w metalu lub wodzie. Sprzęt nie może więc stać przy metalowych przedmiotach (komputerze, lodówce, metalowej szafie), trzeba także unikać dużych zbiorników wodnych, np. akwariów. Z tych samych powodów nie wolno zamykać sprzętu sieciowego np. w szafie – powinien stać raczej na niej.

Drugą zasadą jest umieszczenie punktów dostępowych jak najwyżej. Lepiej postawić sprzęt wysoko na półce niż pod biurkiem. Na dużej wysokości jest mniej przedmiotów tłumiących fale radiowe, co pozwoli zachować najlepszą jakość sygnału.


Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1