Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku

pragniemy złożyć Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia,

dużo sukcesów, radości, uśmiechów.
Informujemy również że Nasze biuro obsługi klienta będzie otwarte:


Wigilia 9:00-13:00
Sylwester 8:00-16:00


Regulamin Konkursu “Żmijowisko”

 • Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP. z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 25/10/2019 do 01/11/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 01/11/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 • W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy, Internet Radiowy, Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny lub posiadanie umowy na jedną z wyżej wymienionych usług. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 • Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
 • Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody(za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi) Książka "Żmijowisko". Liczba nagród: 3.Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
 • Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 • Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 • Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
 • Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 10/11/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 • Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
 • W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
 • Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


Regulamin Konkursu “Zabawa na 5 w Energylandi”

 1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum Sp. z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
 2. Fundatorem nagrody jest: ENERGYLANDIA WATER PARK SP Z O.O. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice, NIP: 5512624077
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 26/07/2019 do 08/008/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 08/08/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy, Internet Radiowy, Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny lub posiadanie umowy na jedną z wyżej wymienionych usług. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
 7. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody(za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi) Zaproszenie do Parku rozrywki Energylandia. Liczba nagród: 1.Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
 8. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 9. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 10. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
 11. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31/08/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 13. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
 14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
 16. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 17. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 19. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage  Regulamin konkursu " Twój nowy rower. Gdzie nim pojedziesz?"
  1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP. z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
  2. Fundatorem nagrody jest: NEGRA SPORT - ul. Sobieskiego 44A,  32-400 Myślenice NIP: 679-017-65-11
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 21/06/2019 do 17/07/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 20/07/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
  5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy, Internet Radiowy, Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny lub posiadanie umowy na jedną z wyżej wymienionych usług i polecenie usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez INET Centrum swojemu znajomemu, który został naszym Nowym Abonentem w  terminie od 01/06/2019 do 17/07/2019.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
  7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
  8. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody(za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi)Rower marki KROSS. Liczba nagród: 1.Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
  9. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
  10. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
  11. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
  12. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31/07/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  14. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
  15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  16. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
  17. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
  18. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
  19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  20. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

  Promocja "Podaj dalej"  Zaproś znajomych do INET Centrum

  Skorzystaj z Promocji "Podaj dalej".
  Poleć nasze usługi znajomym i odbierz do 2 miesięcy internetu po 1zł.

  Pobierz Regulamin promocji "Podaj dalej"

  ...


  KONKURS "Letnia Metamorfoza"


  Regulamin Konkursu “Letnia Metamorfoza”


  1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
  2. Fundatorem nagrody jest: Salon Kosmetyczno – Fryzjerski KAMIR Katarzyna Panuś, 32-400 Myślenice, ul. Rzemieślnicza 32, NIP: 6811901941
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 31/05/2019 do14/06/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 15/06/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
   W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy,Internet Radiowy,Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny. W terminie od 31/05/2019 do 14/06/2019. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
  5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
  6. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody (za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi) Voucher na zabieg pielęgnacyjny na twarz marki Peel Mission, Voucher na depilację laserową pach, ważny do 15/06/2019  od 29/11/2019. Liczba nagród: 2. Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
  7. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
  8. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
  9. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
  10. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 21/06/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  12. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
  13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
  15. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
  16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
  17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  18. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

  Więcej artykułów…

  Strona 1 z 3

  pierwsza
  poprzednia
  1